Algemene Incasso Voorwaarden

ALGEMENE INCASSO VOORWAARDEN VAN SUPPORT IN FINANCE GELDERLAND B.V.

A. Definities en algemene bepalingen

1. In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

a. Support in Finance: Support in Finance Gelderland B.V., kantoorhoudende te Bemmel, KvK-nummer: 67845908, hierna verder te noemen Support in Finance.

b. de opdrachtgever: de (rechts-)persoon die Support in Finance verzoekt werkzaamheden voor hem/haar te verrichten, ongeacht of de (rechts-) persoon dit voor zichzelf doet dan wel ten behoeve van een ander.

Toepassingsgebied

2. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten en aanbiedingen tot het verlenen van diensten op het gebied van:

a. het incasseren van vorderingen;

b. debiteurenbeheer;

c. creditmanagement;

d. het laten verrichten van ambtshandelingen;

dit alles in de ruimste zin des woords.

Afwijkende bedingen

3. Eventuele afwijkingen van deze voorwaarden dienen schriftelijk te worden overeengekomen. Aan dergelijke afwijkingen kunnen geen rechten worden ontleend met betrekking tot later aangegane rechtsverhoudingen. In het geval dat Support in Finance één of meer aan haar toekomende rechten uit deze voorwaarden gedurende een periode niet of niet volledig heeft uitgeoefend, kan de opdrachtgever hieraan geen rechten ontlenen voor de toekomst.

Geen plicht tot aanvaarding opdracht

4. De door Support in Finance ingeschakelde gerechtsdeurwaarders kunnen niet tot acceptatie van de opdrachten verplicht worden, tenzij er een wettelijke verplichting tot het verrichten van ambtshandelingen bestaat. Acceptatie dient altijd schriftelijk te geschieden en Support in Finance en de door haar ingeschakelde deurwaarder zijn gerechtigd opdrachten zonder opgaaf van redenen te weigeren.

Recht tot wijziging algemene voorwaarden

5. Support in Finance behoudt zich het recht voor wijzigingen aan te brengen in de algemene voorwaarden.

Afwijzing van algemene voorwaarden van opdrachtgever

6. De toepasselijkheid van voorwaarden gehanteerd door de opdrachtgever en waarnaar de opdrachtgever op enigerlei wijze mocht verwijzen, wordt hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen, tenzij deze uitdrukkelijk schriftelijk door Support in Finance zijn aanvaard.

Rangorde

7. In geval van tegenstrijdigheid of onverenigbaarheid van deze Algemene Voorwaarden met de bepalingen van de overeenkomst van opdracht, prevaleren deze Algemene Voorwaarden, tenzij partijen schriftelijk uitdrukkelijk anders overeenkomen.

B. Incasso

1. Indien de opdrachtgever Support in Finance opdracht geeft een vordering te incasseren, machtigt de opdrachtgever Support in Finance in zijn/haar naam alle benodigde incasso- en gerechtelijke handelingen te verrichten die naar het oordeel van Support in Finance noodzakelijk en/of nuttig zijn. Deze machtiging houdt onder meer in:

a. het op verschillende manieren benaderen van debiteur (schriftelijk, per email, via telecommunicatie en/of door bezoek), waaronder het verzenden van de door het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten voorgeschreven 14-dagen brief.

b. het aan debiteur in rekening brengen van rente en kosten;

c. het ontvangen van gelden;

d. het treffen van een redelijke betalingsregeling, gelet op de omstandigheden van het geval;

e. om in zaken waarin na raadpleging van het Digitaal Beslagregister voor gerechtsdeurwaarders blijkt dat redelijkerwijs voorzienbaar is dat bij onveranderde omstandigheden de vordering niet binnen drie jaren na die raadpleging op de debiteur zal kunnen worden verhaald, naar bevind van zaken te handelen;

f. het (doen) starten van procedures voor rechterlijke instanties, scheidsge- rechten, etc., waaronder ondermeer begrepen zijn verklaringsprocedures;

g. het aanvragen van een faillissement.

h. het laten verrichten van ambtshandelingen waaronder het uitbrengen van exploten van beslaglegging, het openbaar (over) betekenen en het plaatsen van de benodigde advertentie(s)

2. Support in Finance aanvaardt geen aansprakelijkheid voor valutaverlies.

3. Onverminderd het bepaalde in art. 11 sub b Gerechtsdeurwaarderwet j° art. 12 lid 1 van het Besluit Tarieven Ambtshandelingen Gerechtsdeurwaarders, is Support in Finance gerechtigd c.q. verplicht, een voorschot te vragen voor haar werkzaamheden en te betalen of reeds betaalde verschotten. Het voorschot kan tussentijds of bij de afwikkeling van de incasso-opdracht met de opdrachtgever worden verrekend. Het moment van verrekening is geheel ter beoordeling aan Support in Finance. Support in Finance is over het voorschot geen rente verschuldigd.

4. Er is sprake van betaling wanneer debiteur de vordering aan Support in Finance of rechtstreeks aan de opdrachtgever, of aan derden ten behoeve van de opdrachtgever heeft voldaan. Met betaling wordt gelijk gesteld een door debiteur tegenover de opdrachtgever op zich genomen en door de opdrachtgever geaccepteerde tegenprestatie of een compensatie van vorderingen dan wel een retournering van geleverde goederen.

5. Iedere betaling van of namens de debiteur rekent Support in Finance allereerst toe aan de door of namens Support in Finance gemaakte kosten, de buitengerechtelijke incassokosten, plus de rente daarover en de proceskosten, vervolgens aan de overige rente en daarna aan de hoofdsom.

6. Als de opdrachtgever een incasso-opdracht intrekt, buiten Support in Finance om een betalingsregeling of schikking treft met debiteur, van verdere incassobehandeling afziet of Support in Finance ondanks verzoeken daartoe niet informeert, is Support in Finance gerechtigd over de ter incasso gestelde vordering incassokosten in rekening brengen als ware de vordering volledig geïncasseerd. 

7. Als er meerdere opdrachtgevers zijn, dan geldt een hoofdelijke aansprakelijkheid voor nakoming van de verplichtingen.

8. Als de opdrachtgever een incasso-opdracht geeft is Support in Finance vrij om derden, waaronder een  gerechtsdeurwaarder, een advocaat, een notaris of informatieleverancier in te schakelen voor onder andere het verrichten van (ambts)handelingen, het ten uitvoer leggen van executoriale titels, het voeren van gerechtelijke procedures en/of het leveren van informatie. De kosten daarvan is opdrachtgever aan Support in Finance verschuldigd.

9. Bij reële executie, berust de regie voor de organisatie van die executie bij Support in Finance. Dit betekent dat Support in Finance bepaalt welke derden haar assisteren bij de werkzaamheden. In geval van ontruiming kiest Support in Finance de persoon van de verhuizer en de slotenmaker. De opdrachtgever volmachtigt Support in Finance om, in naam van opdrachtgever een overeenkomst aan te gaan met de door Support in Finance geselecteerde verhuizers, slotenmakers en/of eventuele andere derden, wier assistentie bij de ontruiming naar het oordeel van Support in Finance gewenst is. Hieronder kan tevens begrepen zijn de namens opdrachtgever gegeven opdracht tot opslag en vernietiging van roerende zaken, uit hoofde van bewaarneming. Opdrachtgever heeft daardoor een rechtstreekse overeenkomst met voornoemde derden, uit hoofde waarvan hij door hen gefactureerd zal worden. De in rekening gebrachte kosten voldoet opdrachtgever op eerste verzoek.  

10. Na de afsluiting van het incassotraject volgt de afwikkeling en declaratie aan opdrachtgever. Na betaling van de declaratie worden de executoriale titels aan de opdrachtgever verstrekt. De opdrachtgever is verantwoordelijk voor archivering.

C. Stuiting

Stuiting van de verjaring van vorderingen vindt alleen plaats indien dit schriftelijk met de opdrachtgever is overeengekomen.

D. Schuldbewaking (SBW)

1. SBW betreft het bewaken van geldvorderingen op natuurlijke personen, die bij Support in Finance het reguliere incassotraject hebben doorlopen en als (gedeeltelijk) oninbaar door Support in Finance zijn afgesloten.

2. Na de afwikkeling en het betalen van de declaratie door de opdrachtgever, selecteert Support in Finance de zaken op “afwikkelingsredenen ”en hoogte van de hoofdsom en neemt de geschikte zaken op in SBW.

3. De opdrachtgever verleent Support in Finance volledige volmacht om namens hem betalingsregelingen en schikkingen tegen finale kwijting te treffen, en alle handelingen te verrichten, teneinde te komen tot (gedeeltelijke) incasso van de vorderingen. Support in Finance kan, zonder opgaaf van redenen, de dossiers sluiten. De beoordeling en beslissing liggen geheel bij Support in Finance.

4. Na acceptatie van de vordering ontvangt de opdrachtgever een opdrachtbevestiging. Support in Finance beslist of en wanneer gemaand en gedagvaard wordt en of executiemaatregelen worden getroffen en zo ja, welke. De opdrachtgever verleent alle medewerking die Support in Finance noodzakelijk acht voor de behandeling van de zaak. Hieronder is begrepen het op eerste verzoek van Support in Finance verstrekken van grossen, originele stukken en informatie en het op eerste verzoek van Support in Finance ter beschikking stellen van personen ten behoeve van overleggen en/of comparities.

5. Als de opdrachtgever tijdens de looptijd van de SBW rechtstreeks gelden van debiteur ontvangt, meldt hij dit direct bij Support in Finance. Deze betalingen gelden als incassoresultaat van Support in Finance.

6. De opdrachtgever is gerechtigd om de bij Support in Finance ter SBW aangemelde vordering terug te nemen. In dat geval is Support in Finance gerechtigd alle in die zaak gemaakte kosten en verschotten bij de opdrachtgever in rekening te brengen. De opdrachtgever is gehouden deze te voldoen. Voorts zal Support in Finance de zaak met de opdrachtgever financieel afwikkelen alsof volledige betaling van de vordering (uitgezonderd laatstgenoemde kosten en verschotten) heeft plaatsgevonden.

7. Support in Finance zal de opdrachtgever in de SBW-zaken geen kosten berekenen wanneer niets is geïncasseerd. Het netto incassoresultaat van een SBW-zaak bestaat uit de ontvangen gelden, minus de in de zaak door Support in Finance gemaakte kosten (hieronder zijn begrepen de kosten voor ambtelijke en niet-ambtelijke werkzaamheden dan wel de kosten van door haar ingeschakelde derden, evenals de betaalde verschotten). Van dit netto incassoresultaat zal de opdrachtgever 50% ontvangen en Support in Finance de overige 50%.

8. Gelet op de aard van deze dienstverlening kan Support in Finance niet aansprakelijk worden gehouden voor verjaring van de SBW-vorderingen. Support in Finance is dus niet gehouden tot stuiting van verjaring van deze vorderingen.

E. Verplichtingen ‘opdrachtgever’

1. De opdrachtgever dient Support in Finance direct te melden als hij in een lopende incassozaak een betaling ontvangt, een creditnota verzendt of goederen retour ontvangt, of melding te maken van iedere andere omstandigheid waardoor het te incasseren bedrag verandert. 

2. De kosten vallende op eventueel ingestelde tegenvorderingen, dan wel vorderingen in vrijwaring, komen nimmer voor rekening van Support in Finance, maar blijven altijd voor rekening van de opdrachtgever.

3. De opdrachtgever is verplicht alle in het kader van een incasso-opdracht door Support in Finance aan hem verstrekte informatie geheim te houden en niet aan derden ter beschikking te stellen.

4. Als de opdrachtgever een aantal vorderingen ter incasso wenst over te dragen zal hij zich inspannen deze vorderingen aan te leveren op een (voor computerverwerking) geschikte wijze en conform de instructies en richtlijnen van Support in Finance. De opdrachtgever zal alle ter incasso noodzakelijke bescheiden aan Support in Finance overdragen. De opdrachtgever ontplooit na het verstrekken van de incasso-opdracht aan Support in Finance met betrekking tot de overgedragen vordering geen incasso-activiteiten meer.

5. Als de opdrachtgever na het verstrekken van de opdracht nog stukken van of relevante informatie over de debiteur ontvangt, stelt hij deze direct aan Support in Finance ter hand of stuurt ze toe.

F. Tarieven

1. De tarieven zijn opgenomen in het tarievenoverzicht, welk reglement in de meest recente uitgave geacht wordt deel uit te maken van deze algemene voorwaarden. In deze voorwaarden wordt steeds verwezen naar het meest recente tarievenoverzicht. Het tarievenoverzicht zal op eerste verzoek aan de opdrachtgever worden toegestuurd en is tevens te vinden op www.gelre-finance.nl.

2. De tarieven in het tarievenoverzicht gelden alleen als de diensten door Support in Finance voor de opdrachtgever binnen Nederland worden verricht. Voor diensten die Support in Finance voor de opdrachtgever in het buitenland verricht, gelden aparte tarieven die Support in Finance op verzoek verstrekt.

3. Alle door Support in Finance aangegeven tarieven zijn, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders  vermeld, exclusief omzetbelasting.

4. Support in Finance is gerechtigd haar tarieven op ieder moment te wijzigen. De opdrachtgever is dan gerechtigd  de overeenkomst (tussentijds) te beëindigen.

G. Afrekening

1. Support in Finance draagt tussentijds op portefeuille niveau de ontvangen gelden onder aftrek van het aan Support in Finance toekomende af. Afdracht aan de opdrachtgever vindt plaats als het af te dragen bedrag minimaal € 2.500,00 is en er geen werkzaamheden te verwachten zijn waarvoor voorschotten en of extra kosten inrekening kunnen worden gebracht. Alle aan opdrachtgever toekomende gelden zullen worden overgemaakt op een door opdrachtgever aangegeven bankrekeningnummer. 

2. Om te voorkomen dat na een eventueel faillissement van de opdrachtgever diens volledige saldo van de ontvangsten op de kwaliteitsrekening van Support in Finance aan de curator dient te worden afgedragen, geldt dat de opdrachtgever aan Support in Finance onherroepelijk volmacht heeft verleend om alle aan Support in Finance toekomende bedragen, ter zake van verdiensten, kosten en verschotten (alsmede de eventuele BTW daarover),  zowel opeisbaar als niet-opeisbaar, te verrekenen met de in de zaken van de opdrachtgever geïncasseerde gelden, zowel voor als na datum faillissement. Een expliciete verrekening verklaring door Support in Finance is hiervoor niet noodzakelijk, dan wel wordt geacht steeds voor verrekening te hebben plaatsgevonden. De boeken van Support in Finance gelden als basis voor de berekening van de uitsplitsing van gelden op de kwaliteitsrekening en vormen dwingend bewijs. De volgens de administratie van Support in Finance, in elke zaak van de opdrachtgever geboekte dan wel gemaakte verdiensten, kosten en verschotten (alsmede de eventuele BTW daarover), gelden als het aan Support in Finance toekomende uitgesplitste deel van de gelden, welke in elke afzonderlijke zaak van de opdrachtgever ontvangen zijn en op de kwaliteitsrekening staan. De opdrachtgever is onherroepelijk akkoord met overboeking van de aldus uitgesplitste gelden naar de kantoorrekening van Support in Finance. De opdrachtgever en/of zijn curator zijn niet gerechtigd het volledige saldo van de kwaliteitsrekening op te eisen. Slechts het, na overboeking van de door Support in Finance geboekte verdiensten, kosten en verschotten (alsmede de eventuele BTW daarover), naar haar kantoorrekening, resterende saldo dient door Support in Finance afgedragen te worden. .

H. Aansprakelijkheid

1. Support in Finance heeft voor het uitvoeren van haar dienstverlening uitsluitend een inspanningsverplichting, de diensten worden naar beste weten en kunnen verricht. Support in Finance geeft geen enkele garantie dat een gewenst resultaat op een bepaald tijdstip ook inderdaad behaald wordt. Support in Finance is dan ook niet aansprakelijke voor een bepaald incassoresultaat.

2. Het uitvoeren van de werkzaamheden geschiedt voor rekening en risico van de opdrachtgever. Opdrachtgever staat in voor de legitimiteit van de overgedragen vorderingen/dossiers. 

3. Support in Finance is, behalve als er sprake is van opzet en/of grove schuld, niet aansprakelijk voor schade die voortkomt uit gemaakte fouten, onzorgvuldigheid of nalatigheid van haar medewerkers of van derden die in haar opdracht werkzaamheden verrichten.

4. Bij overmacht is Support in Finance niet aansprakelijk voor enige daaruit voortvloeiende schade. Onder overmacht wordt verstaan: elke van de wil van Support in Finance onafhankelijke omstandigheid, die nakoming van de overeenkomst tijdelijk of blijvend verhindert.

5. In het bijzonder geldt als overmacht, oorlog, oorlogsgevaar, oproer, werkstaking, transportmoeilijkheden, brand, technische – en/of computerstoringen of andere ernstige storingen in het bedrijf van Support in Finance of dat van haar ingeschakelde derden. Bij overmacht heeft Support in Finance – naar haar keuze – het recht om de uitvoering van de opdracht(en) met de duur der overmacht te verlengen, dan wel de overeenkomst, voor zover nog niet uitgevoerd, te ontbinden, zonder dat Support in Finance in welke vorm dan ook gehouden is tot voldoening van enige schadevergoeding.

6. Support in Finance en de door haar ingeschakelde gerechtsdeurwaarder(s) zijn, onverminderd het in dit artikel bepaalde, ter zake van verrichte ambtelijke – en niet-ambtelijke werkzaamheden, nimmer aansprakelijk voor een hoger bedrag dan de verzekerde som ter zake van vermogensschade van haar beroepsaansprakelijkheidsverzekering.

7. Support in Finance voert haar werkzaamheden als goed lasthebber naar beste weten en kunnen uit en is niet aansprakelijk voor de gevolgen in en buiten rechte van niet gerechtvaardigde vorderingen, welke aan Support in Finance ter incasso zijn overgedragen. Evenmin is Support in Finance aansprakelijk voor de gevolgen in en buiten rechte van niet gerechtvaardigde vorderingen, welke aan Support in Finance ter incasso zijn overgedragen. Evenmin is Support in Finance aansprakelijk voor gevolgen van onderzoek en recherche op grond waarvan, door wie dan ook, foutieve beslissingen genomen zijn. Het accepteren en daadwerkelijk in bewerking nemen van vorderingen ter incasso geschiedt uitdrukkelijk met uitsluiting van iedere vorm van aansprakelijkheid voor Support in Finance.

8. De opdrachtgever vrijwaart Support in Finance en stelt deze schadeloos ter zake van alle vorderingen en aanspraken van derden, die hun oorzaak vinden in het namens de opdrachtgever in bewerking nemen en incasseren van de door opdrachtgever verstrekte vorderingen.

I. Betaling

1. Betaling van de door Support in Finance gefactureerde bedragen dient zonder enige aftrek of verrekening te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum.

2. De opdrachtgever kan tegen een factuur alleen schriftelijk en gemotiveerd bezwaar maken. Het bezwaar dient binnen 14 dagen na datum van de factuur te worden gemaakt en ontslaat de opdrachtgever niet van zijn verplichting de factuur tijdig en volledig te voldoen.

3. Bij overschrijding van de betaaltermijn heeft Support in Finance het recht een rente in rekening te brengen gelijk aan 1% per maand vanaf de vervaldag tot die der algehele voldoening berekend.

4. Zodra opdrachtgever in verzuim is met betaling van de vordering, is hij 15% incassokosten (excl. BTW) verschuldigd, berekend over het totaal verschuldigde bedrag, met een minimum van € 40,00 (excl. BTW). Indien opdrachtgever een natuurlijk persoon is, niet handelende in de uitoefening van een beroep of bedrijf, zijn de tarieven als bepaald bij de Algemene Maatregel van Bestuur (“Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten”) van toepassing.  

5. Iedere betaling van de opdrachtgever strekt, ongeacht andersluidende aanwijzingen van de opdrachtgever, eerst ter voldoening van de door de opdrachtgever aan Support in Finance verschuldigde buitengerechtelijke incassokosten en/of gerechtelijke – en executiekosten en strekt vervolgens ter voldoening van de door de opdrachtgever aan Support in Finance verschuldigde rente en strekt tenslotte ter voldoening van de oudst openstaande vordering.