Algemene Inkoop Voorwaarden (AIV)

Inkoop en betalingsvoorwaarden van:

Gelre Financieel Bedrijfs Advies

K.v.K. 80457606

Handelend onder de naam

Gelre Finance

Postadres :

Postbus 104

6573 ZK  Beek-Ubbergen

Ter bevestiging van een opdracht ontvangt u een Purchase Order (PO) nummer voor uw facturatie.

Dit nummer dient u te gebruiken bij uw facturatie. Zonder dit nummer wordt uw factuur niet in behandeling genomen. U ontvangt dan de factuur retour met de opmerking dat het PO nummer ontbreekt.

Met het gebruik van dit nummer bevestigd u tevens dat u de hierna genoemde inkoop en betalingsvoorwaarden, 2 pagina’s, volledig heeft ontvangen en daarmee akkoord gaat.

Inkoop en betalingsvoorwaarden;

Art. 1

Onder koper wordt in deze voorwaarden verstaan Gelre Financieel Bedrijfs Advies (GFBA)

Onder verkoper wordt in deze voorwaarden verstaan iedere natuurlijke of rechtspersoon die zaken en/of diensten levert aan koper

Art. 2

Deze Inkoop en betalingsvoorwaarden zijn steeds van toepassing op alle overeenkomsten inzake de inkoop van zaken en/of diensten die koper met verkoper sluit. Door gebruik van het PO nummer door verkoper erkent verkoper dat deze Inkoop en betalingsvoorwaarden te hebben ontvangen en dat deze van toepassing zijn.

Art. 3

Facturen dienen uitsluitend te worden gezonden aan het postbusnummer dan wel als E-Mail bijlage in pdf formaat naar E-Mail adres adm@Gelre-Finance.nl .

Art. 4

Facturen dien voorzien te zijn van het op dit formulier vermelde PO nummer. Bij het ontbreken van dit nummer wordt de factuur niet ingeboekt en retour gezonden.

Art. 5

De betaaltermijn van alle ontvangen en goedgekeurde facturen is 30 dagen na einde maand van facturatie.

Art. 6

Geschillen over ontvangen facturen schorten de betaaltermijn op tot het moment dat het geschil is opgelost.

Art. 7

Uit de overeenkomst voortvloeiende betalingsverplichtingen zullen door koper op de bovengenoemde wijze worden voldaan. Koper behoudt zich echter het recht voor opeisbare vorderingen op verkoper, uit welke hoofde dan ook, te verrekenen met aan verkoper verschuldigde bedragen.

Art. 8

Bij deelleveringen wordt betaald nadat de laatste deellevering is ontvangen, tenzij de deelleveringen op uitdrukkelijk verzoek van de koper geschiedt of indien de koper uitdrukkelijke toestemming heeft verleend voor deelleveringen.

Art. 9

Facturering door verkoper vindt plaats, nadat alle zaken die vermeld staan op de order/ offerte zijn geleverd.

Art. 10

Vergoeding van rente en/of ander kosten door koper indien betaling(en) niet binnen de gestelde termijn is gedaan zal niet eerder plaats vinden dan nadat de koper schriftelijk ingebreke is gesteld met de vermelding van een termijn van 14 dagen om het verzuim, zonder kosten en rente, te herstellen.

Art. 11

Op de overeenkomsten tussen koper en verkoper is uitsluitend nationaal recht van de koper van toepassing.

Art. 12

Geschillen tussen koper en verkoper zullen bij uitsluiting worden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement waar koper gevestigd is.

Art. 13

Deze regels zijn een toevoeging aan de nationale wetgeving van de koper.