Herstructurering met de WHOA

Heeft u als ondernemer financiële problemen? Op de rand van faillissement?

De nieuwe Wet Homologatie Onderhands Akkoord (WHOA) biedt mogelijk uitkomst!

Zonder instemming van alle schuldeisers toch een akkoord bereiken op een schuldregeling. De nieuwe Wet Homologatie Onderhands Akkoord (WHOA) kan faillissement voorkomen. De wet is ingegaan op 1 januari 2021.

De WHOA  moet faillissement voorkomen voor bedrijven die door hoge schulden failliet dreigen te gaan, terwijl ze nog wel beschikken over levensvatbare bedrijfsactiviteiten. Door hun schulden te reorganiseren, kunnen deze bedrijven vervolgens gezond weer door.

De WHOA is onderdeel van de Faillissementswet en geldt voor alle bedrijven.

Ook eenmanszaken en zzp’ers kunnen gebruik maken van de WHOA.

Tot voorkort was het nog zo dat een akkoord alleen gesloten kon wanneer alle schuldeisers of aandeelhouders ermee instemden. Wanneer 1 schuldeiser of aandeelhouder weigerde, kon dit leiden tot een faillissement

Het voordeel van de WHOA is dat het ondernemers een meer praktische en snellere oplossing biedt, met hetzelfde resultaat als een minnelijke of wettelijke schuldenregeling.

Waar bij de (gemeentelijke) schuldhulpverlening (MSNP/ WSNP traject)geen kosten voor de schuldhulpverlening inrekening mogen worden gebracht aan de ondernemer zijn er wel kosten verbonden aan de begeleiding en uitvoering van de herstructurering in het kader van de WHOA. Deze kosten bestaan uit kosten van de in te schakelen herstructureringsdeskundige, eventuele accountantskosten en juridische kosten. Deze kunnen nog een belemmering vormen voor de kleine zelfstandige om gebruik te gaan maken van deze nieuwe wet.

Voorwaarden voor het inzetten van WHOA

 • Het bedrijf kan zijn schulden, in de nabije toekomst, niet meer betalen.
 • Het bedrijf is in de kern winstgevend of door een herstructurering en gebruikmaking van de WHOA wordt er voor de schuldeisers een beter resultaat behaald dan met een faillissement.
 • Er moet een haalbaar en doordacht plan liggen. De inhoud en de inrichting van het akkoord mag zelf bepaald worden, maar moet wel aan een aantal voorwaarden voldoen.
 • De herstructurering moet evenredig/eerlijk verdeeld worden over alle crediteuren.
 • Schuldeisers mogen niet in een nadelige positie komen ten opzichte van een faillissement.
 • Arbeidsvoorwaarden van het personeel mogen niet worden veranderd.

Hoe gaat het in zijn werk?

Een ondernemer kan een herstructureringsdeskundige vragen het WHOA traject te begeleiden. Maar de ondernemer kan dit ook zelf doen. Bij de voorbereiding van een akkoord deponeert de ondernemer een verklaring bij de griffier van de rechtbank, waarin hij vermeldt dat met het WHOA-traject gestart is.

Het is ook mogelijk dat schuldeisers, aandeelhouders of een eventuele ondernemingsraad (OR) of personeelsvertegenwoordiging het initiatief nemen. Zij kunnen de rechter vragen een herstructureringsdeskundige aan te wijzen. Deze kan vervolgens een akkoord voorbereiden en dit aan de betrokken schuldeisers en aandeelhouders voorleggen.

Een van de onderdelen van de WHOA is dat de ondernemer een indeling in klassen van schuldeisers maakt. Denk aan schuldeisers die een verschillende rang hebben, zoals de Belastingdienst en pand- of hypotheekhouders. De WHOA geeft de ondernemer de ruimte zelf het akkoord in te richten “Je bent bijvoorbeeld vrij om een akkoord aan te bieden aan 1 of meerdere klassen crediteuren en aan andere juist niet.”

De crediteuren die niet worden benadert voor een akkoord, behouden het recht op een volledige betaling van de openstaande schulden. Een ander onderdeel van de WHOA is dat een meerderheid binnen 1 klasse moet instemmen met het voorstel. Het gaat hierbij om een meerderheid die twee derde van het totale bedrag aan openstaande vorderingen vertegenwoordigt. Het gaat dus niet om het aantal Crediteuren die instemt maar om het percentage dat hun vordering deel uitmaakt van het totaal aan vorderingen.

In de nieuwe wet is ook geregeld dat kleine zelfstandige schuldeisers. (mkb’ers en bedrijven met minder dan 50 werknemers), dat zij minimaal 20% van hun openstaande vordering terug moeten krijgen. Daarmee is dus ook de positie van de kleinere mkb’ers beter geregeld.

Ook wat betreft huurovereenkomsten verandert er door de WHOA het een en ander.

De huurder kan een huurovereenkomst, op grond van de WHOA, eenzijdig beëindigen.

De rechtbank bevestigt (homologatie) het akkoord op de voorgestelde schuldenregeling, ook als niet alle schuldeisers instemmen. Ook de weigerende schuldeisers moeten zich hierdoor aan het akkoord houden. Zelfs als ze genoegen moeten nemen met bijvoorbeeld een gedeeltelijke afboeking of kwijtschelding van vorderingen.

De rechter zal ook het aanbod wegen tegen een faillissement. De schuldeisers moeten met de aangeboden regeling beter af zijn dan als er sprake zou zijn van een faillissement.

Een belangrijk punt daarbij is het behoud van arbeidsplaatsen.

Nu aan de slag met de WHOA

Je kunt nu van start gaan met de WHOA

Dit moet je hiervoor doen:

 • Overleg met je bank, verhuurder, leveranciers en aandeelhouders.
 • Maak afspraken over bijvoorbeeld:
 • Uitstel van betaling.
  • Kwijtschelding van schulden.
  • Omzetten van schulden in aandelen.
  • Wijziging van overeenkomsten en contracten.
 • Maak een overzicht van alle schuldeisers en aandeelhouders en breng deze onder in verschillende klassen.
 • Leg het conceptakkoord voor aan je schuldeisers en aandeelhouders. Zorg ervoor dat zij 8 dagen de tijd hebben om het akkoord te kunnen bestuderen.
 • Organiseer een stemming voor de schuldeisers en aandeelhouders.
 • Stel binnen 7 dagen na de stemming een verslag op waarin je onder andere de uitkomst van de stemming vermeldt. Deel dit verslag met de betrokken schuldeisers en aandeelhouders.

Als een schuldeiser je faillissement aanvraagt

laat de rechtbank dan direct weten dat je gebruik wilt maken van de WHOA en je een akkoord aan de rechter voor wilt leggen.

Wat kunnen wij voor u doen?

Wij kunnen u door het gehele traject van herstructurering van uw onderneming, inclusief alle correspondentie en opmaken van de wettelijk vereiste stukken, begeleiden.

Wij inventariseren de huidige financiële situatie, stellen een nieuw (financieel) ondernemingsplan inclusief een meer jaren begroting op, en bieden, in overleg en met uw goedkeuring als ondernemer, een schuldenregelingsplan op die voldoet aan de wettelijke eisen om door een rechtbank te kunnen worden bekrachtigd.

Na een eerste, vrijblijvend, gesprek ontvangt u van ons een offerte met een begroting van de te verwachte te besteden tijd en tijdsplan.

Neem contact met ons op om u verder te laten informeren.

085-9026901

gfba@gelre-finance.nl