Ondernemen na Lock-down

Rechtbanken hebben in januari 154 faillissementen minder uitgesproken dan vorig jaar in dezelfde periode en 42 minder dan een maand Het aantal faillissementen blijft daarmee lager dan was verwacht met het ook op de lock-down.

Hoewel het voor veel ondernemingen financieel zware tijden zijn blijft de verwachte stijging van het aantal faillissementen uit. De reden daarvoor is niet onderzocht en daarom is het is nog te vroeg om harde conclusies te trekken. 

Wat opvalt is dat  weinig partijen het faillissement van een onderneming aanvragen. Het aantal faillissementsverzoeken door schuldeisers is de afgelopen periode opvallend laag. Dit valt ook te zien in het aantal incassozaken dat aan deurwaarders en incassobureaus wordt aangeboden.

Veel ondernemers lijken meer bezig met “overleven”, zoeken naar andere inkomstenbronnen, aanvragen steunmaatregelen en financieringen om de huidige periode door te komen. Het invorderen van openstaande facturen wordt vaak als zinloos beoordeeld omdat de schuldenaar, meestal ook ondernemer en/of zelfstandige, financiële problemen kent waardoor er wel kosten gemaakt moeten worden, deurwaarders en griffiekosten, terwijl men verwacht dat deze kosten niet, volledige, kunnen worden verhaald.

Zolang de overheid, met steunmaatregelen, ondernemingen in staat stelt de huidige crisis te  overleven is dan ook niet te verwachten dat het aantal faillissementen snel zal stijgen.

Anders wordt het zodra de lock-down, al dan niet geleidelijk, wordt opgeheven. Hebben ondernemingen dan nog wel genoeg reserves om hun bedrijf op te starten? Kunnen ondernemingen voorraden voor financieren?

Een belangrijk punt daarbij is wat de overheid doet met de steunmaatregelen. Vervallen deze gelijk bij het opheffen van de beperkende maatregelen? Dan worden de ondernemingen in een keer teruggeworpen op hun eigen financiële reserves. En juist deze reserves zijn vaak geheel verdampt.

Nadat het stof na de banken/ krediet crisis in 2008/2009 was neergedaald werden de effecten voor de ondernemingen pas duidelijk en voelbaar. De economie en het vertrouwen in het economische systeem herstelde in 2011. En juist dat was het moment waarop het aantal faillissementsaanvragen en aanvragen voor schuldhulpverlening door ondernemers sterk toenam. Deze lijn zette zich tot 2013 door, waarna er een daling inzetten tot eind 2016.

Het is te verwachten dat dit scenario zich de komende periode gaat herhalen. In welke mate is nog niet te zeggen.

Wel kunnen ondernemers zich voorbereiden op de toekomstige opheffing van beperkingen en het, geleidelijk, open gaan van de bedrijven.

Eerst zal de ondernemer zich de vraag moeten stellen of de onderneming nog wel levensvatbaar is. Zijn er straks voldoende financiële middelen om het bedrijf op een verantwoorde manier voort te zetten? Kan de onderneming op dezelfde basis verder?

Indien je tot de conclusie komt dat voortzetten, al dan niet op de oude manier, nagenoeg onmogelijk is kan een herstructurering met behulp van de Wet Homologatie Onderhands Akkoord (WHAO) of schuldhulpverlening waarbij een Minnelijke Schuldenregeling natuurlijke Personen (WSNP) aan de schuldeisers wordt aangeboden, een oplossing zijn.

De eerste vraag die aan de orde komt is: Kan een faillissement nog worden voorkomen?

De rechter zal bij een faillissementsaanvraag deze inhoudelijke beoordelen en naar alle relevante omstandigheden kijken, waaronder ook de coronacrisis en de daarmee samenhangende (economische) situatie. Dit leidt er toe dat rechters op dit moment ondernemingen die in de kern gezond zijn, niet snel failliet zullen laten gaan en soms ook de gelegenheid geven om de mogelijkheden van een doorstart te bestuderen.

Of een doorstart mogelijk is hangt af van de actuele situatie waarin de onderneming zich bevindt. Indien er in feite al sprake is van een faillissement situatie dan is er voor het onderzoeken van een mogelijke doorstart en vinden van voldoende krediet meestal geen tijd meer. Uitstel van een faillissementsaanvraag is mogelijk maar in tijd beperkt. Het opstellen van goed onderbouwde financiële meerjarenbegroting en de daadwerkelijke financieringsaanvraag met een positieve uitkomst kosten tijd. En die tijd is er vaak niet, meer.

De mogelijke oplossingen hebben tijd nodig om tot een succes te worden gebracht. Het is daarom van het grootste belang tijdig de voorbereidingen te treffen om straks een succesvolle (door)start te kunnen maken.

De herstructureringsdeskundige die de ondernemer helpt bij het vinden van een oplossing en zorgt voor een juiste wijze van vastlegging van de gemaakte afspraken tussen ondernemer en schuldeisers, zodat de rechtbank het akkoord kan homologeren, zal gedurende het traject de werkzaamheden onafhankelijk en met oog voor alle belangen die betrokken partijen hebben, zijn werkzaamheden uitvoeren.

Zo dient de herstructureringsdeskundige geen, zakelijke of privé, binding te hebben met de ondernemer of de schuldeisers. De onafhankelijkheid moet blijven bestaan gedurende het gehele traject. Er zal dus geen actieve betrokkenheid zijn bij de leiding van de onderneming. De ondernemer blijft gedurende de periode dat de deskundige zijn werkzaamheden uitvoert gewoon zijn onderneming leiden.

Wat kunnen wij voor u doen?

Wij kunnen u door het gehele traject van herstructurering van uw onderneming, inclusief alle correspondentie en opmaken van de wettelijk vereiste stukken, begeleiden.

Wij inventariseren de huidige financiële situatie, stellen een nieuw (financieel) ondernemingsplan inclusief een meer jaren begroting op, en bieden, in overleg en met uw goedkeuring als ondernemer, een schuldenregelingsplan op die voldoet aan de wettelijke eisen om door een rechtbank te kunnen worden bekrachtigd.

Na een eerste, vrijblijvend, gesprek ontvangt u van ons een offerte met een begroting van de te verwachte te besteden tijd en tijdsplan.

Neem contact met ons op om u verder te laten informeren.

Telefonisch naar 085-9026901 of E-mail naar gfba@gelre-finance.nl