Privacy Reglement

Wij eerbiedigen uw persoonlijke levenssfeer. Wij kunnen onze bedrijfsvoering niet uitoefenen zonder bepaalde persoonsgegevens van u te verwerken. Wij achten het van belang dat de verwerking van uw persoonsgegevens gebeurt op een wijze die in overeenstemming is met de bestaande waarborgen voor de bescherming van uw privacy. Hierin volgen wij de wettelijke regels voor de bescherming van persoonsgegevens, te weten de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Support in Finance Gelderland B.V. (hierna genoemd Gelre-Finance) is de verantwoordelijke in de zin van de AVG. De verwerking van uw persoonsgegevens is door Gelre-Finance, voor zover vereist, gemeld bij haar functionaris voor de gegevensbescherming. Deze functionaris voor de gegevensbescherming is aangemeld bij College Bescherming Persoonsgegevens en ziet erop toe dat de verwerking door Gelre-Finance in overeenstemming met dit Privacy Statement plaatsvindt. Als bewerker zal Gelre-Finance naar beste vermogen zorgdragen voor passende technische en organisatorische maatregelen om de persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. In dit Privacy Statement informeert Gelre-Finance u over de wijze waarop Gelre-Finance als verantwoordelijke met uw persoonsgegevens omgaat.

Persoonsgegevens

Persoonsgegevens zijn die gegevens op basis waarvan uw identiteit kan worden herleid, zoals uw naam, adres, e-mail adres, telefoonnummer en leeftijd. Gelre-Finance kan op verschillende manieren de beschikking krijgen over uw persoonsgegevens. In de eerste plaats kunt u deze persoonsgegevens zelf hebben verstrekt. Daarnaast kan Gelre- Finance uw persoonsgegevens hebben verkregen van andere bedrijven en/of instanties waar u als cliënt geregistreerd bent.

Wanneer u onze website bezoekt, is het noodzakelijk bepaalde informatie te verzamelen om de verbinding goed te laten verlopen. Als u een webpagina opvraagt, is het voor de webserver noodzakelijk te weten waar de pagina naar toe moet. Daarvoor wordt gebruik gemaakt van uw IP-adres. Dit is een nummerreeks die automatisch door uw internet provider aan uw computer wordt toegekend iedere keer wanneer u inlogt op het internet, zodat uw computer kan worden geïdentificeerd.

Voor welke doeleinden gebruikt Gelre-Finance uw persoonsgegevens?

Wij verwerken uw persoonsgegevens om:

1. Met u in contact te kunnen komen

2. Uw belangen te behartigen en contacten met derden te onderhouden.

Gelre- Finance verwerkt uw persoonsgegevens uitsluitend voor de bovengenoemde doelstellingen die ook geregistreerd zijn bij haar functionaris voor de gegevensbescherming.

Gelre-Finance kan uw gegevens aan derden ter beschikking stellen die zijn betrokken bij het verwerken en uitvoeren van de genoemde doelstellingen.

Uw persoonlijke gegevens zijn veilig bij Gelre-Finance

Wij waarderen het vertrouwen dat u in ons stelt en wij zullen daarom uiterst zorgvuldig met uw gegevens omgaan. Wanneer u een reactie plaatst, wordt gebruik gemaakt van één van de modernste technieken; de Secure Socket Layer. Om technische en operationele redenen kan het nodig zijn om uw gegevens over te maken naar servers van aan Gelre-Finance gerelateerde ondernemingen. Uw gegevens zullen echter te allen tijde naar beste vermogen worden beschermd en vertrouwelijk worden behandeld.

Cookies

Cookies zijn kleine stukjes informatie die door uw browser worden opgeslagen op uw computer. Gelre-Finance gebruikt cookies om u te herkennen bij een volgend bezoek. Cookies stellen ons in staat om informatie te verzamelen over het gebruik van onze diensten en deze te verbeteren en aan te passen aan de wensen van onze bezoekers. Onze cookies geven informatie met betrekking tot persoonsidentificatie. U kunt uw browser zo instellen dat u tijdens het surfen geen cookies ontvangt.

Externe links

Deze website kan links naar andere websites bevatten. Wij zijn niet verantwoordelijk voor het privacy beleid of de inhoud van deze andere websites. Wij raden u aan kennis te nemen van de privacyverklaring op deze websites.

Wijziging Privacyreglement

Wij kunnen te allen tijde en met of zonder kennisgeving dit Privacyreglement wijzigen. Wij raden u daarom aan om van tijd tot tijd opnieuw dit Privacyreglement te raadplegen zodat u bekend bent met eventuele wijzigingen.

Vragen, opmerkingen of klachten

Wanneer u vragen of opmerkingen heeft over de inhoud van dit Privacyreglement, of als u uw persoonsgegevens wilt inzien, wijzigen of blokkeren, dan wel klachten heeft over de wijze waarop Gelre-Finance met uw persoonsgegevens omgaat, kunt u ons dit laten weten door een brief te sturen naar

Gelre-Finance

Postbus 104

6573 ZK  Beek-Ubbergen

onder vermelding van ‘Privacy’.

Daarmee kan Gelre-Finance voorkomen dat problemen of zorgen blijven bestaan.