Algemene Voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN

Van toepassing op alle leveringen, werkzaamheden en diensten van :

S in F Holding B.V

K.v.K. 57508577

en

Support in Finance Gelderland B.V.

t.h.o.d.n. Gelre- Finance

K.v.K. 67845908

Nijverheidstraat 32

6681 LN Bemmel

Postbus 104

6573 ZK  Beek – Ubbergen

Artikel 1

Deze voorwaarden tezamen met de onder artikel 2 van deze voorwaarden genoemde aanvullende bepalingen zijn van toepassing op alle leveringen, werkzaamheden en diensten van bovengenoemde bedrijven met nadrukkelijke uitsluiting van alle, algemene en levering~, verkoop~, inkoop~ en andere voorwaarden van leveranciers, klanten, en/of  andere die goederen leveren en/of diensten afnemen.

Artikel 2

Naast deze Algemene Voorwaarden zijn, onlosmakelijk, op alle werkzaamheden van toepassing de;

Algemene inkoopvoorwaarden

Daarnaast aanvullend bij incassowerkzaamheden de;

Algemene Incasso Voorwaarden

Daarnaast aanvullend bij schuldhulpverlening de;

Voorwaarden voor schuldhulpverlening

Artikel 3

Op alle van bovengenoemde bedrijven afgenomen diensten en/of werkzaamheden geldt een inspanningsverplichting en geen resultaat verplichting.

Artikel 4

Van aansprakelijkheid voor schade bij een van de bovengenoemde bedrijven kan alleen sprake zijn indien aangetoond kan worden dat er daadwerkelijk schade is geleden en dat deze schade door grove schuld en/of grove nalatigheid is ontstaan.

In alle gevallen is de mate van aansprakelijkheid en/of hoogte van de te vergoeden schade beperkt tot de mate waarop de schade is erkend door de verzekeraar van bovengenoemde bedrijven.

Artikel 5

De opdrachtgever wordt geacht ter zake van de rechtsverhouding woonplaats te hebben gekozen aan het adres dat ten tijde van de aanvang van de opdracht wordt opgegeven, dan wel op het adres dat het laatste als woon- en/of verblijfadres is opgegeven. Onjuist opgegeven adresgegevens komen voor risico van de opdrachtgever.

Artikel 6

De opdrachtgever verplicht zich voor het uitvoeren van de werkzaamheden alle noodzakelijke medewerking te verlenen, waaronder het tijdig verschaffen van alle informatie en het tijdig betalen van gedeclareerde bedragen, bij gebreke waarvan de dienstverlening kan worden beëindigd,

Artikel 7

Alle belangrijkste dossierstukken zullen na afsluiting van opdracht gedurende tenminste vijf jaren worden gearchiveerd. Nadien kan, zonder nadere aankondiging, tot vernietiging van het dossier, de dossierstukken en/of de bestanden alsmede E-mails en andere elektronische correspondentie worden over gegaan.

Artikel 8

Van bovenstaande bepalingen kan slechts worden afgeweken door schriftelijke vastlegging van nadere afspraken.

Artikel 9

Op deze en de aanvullende voorwaarden is, in alle gevallen, het Nederlands recht van toepassing.